Najdokładniejszy na rynku kalkulator fotowoltaiki

Fotowoltaika i deklaracja akcyzowa w firmie w 2024 roku

Deklaracja Akcyzowa Fotowoltaika 2024
5/5 - (1 głos)

Czy w 2024 roku deklarację akcyzową od energii elektrycznej z fotowoltaiki powinna złożyć każda firma? Ten obowiązek podatkowy dotyczy wielu przedsiębiorców w Polsce, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności źródeł odnawialnych. Deklaracja akcyzowa fotowoltaika 2024 jest kluczowym dokumentem dla firm korzystających z instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Kto jest zwolniony i nie musi składać deklaracji akcyzowej od fotowoltaiki? Zgodnie z aktualnymi przepisami, zwolnienie to dotyczy głównie małych producentów energii, którzy spełniają określone kryteria, takie jak produkcja energii na własne potrzeby i nieprzekraczanie ustalonego limitu mocy. Firmy, które nie spełniają tych warunków, są zobowiązane do regularnego składania deklaracji, co jest istotnym elementem regulacji podatkowych w sektorze energetycznym.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a podatek akcyzowy

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach podatkowych w ustawie o podatku akcyzowym (art. 24e ust. 2). Przewidują one, że z obowiązku składania deklaracji podatkowych z tytułu tego podatku zwolnione są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy.

Co więcej, 1 lipca 2021 dodano art. 24e do ustawy. Zgodnie z którym osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.

Jakie firmy muszą składać deklarację akcyzową od energii fotowoltaicznej w 2024 roku?

W 2024 roku deklaracja akcyzowa od energii elektrycznej z fotowoltaiki będzie obowiązkowa dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. Ta regulacja dotyczy firm korzystających z instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Zrozumienie, które podmioty są zobligowane do składania takiej deklaracji, jest kluczowe dla właściwego zarządzania obowiązkami podatkowymi.

Zwolnienia z obowiązku składania deklaracji akcyzowej dla małych producentów energii fotowoltaicznej

Nie wszystkie firmy są jednakowo traktowane pod względem obowiązków podatkowych. Kto jest zwolniony i nie musi składać deklaracji akcyzowej od fotowoltaiki? Przepisy szczególnie faworyzują małe przedsiębiorstwa, które produkują energię głównie na własne potrzeby. Firmy te, jeśli nie przekraczają określonych limitów mocy, mogą być zwolnione z tego obowiązku.

Przewodnik po deklaracji akcyzowej dla firm korzystających z fotowoltaiki w Polsce

Dokładne zrozumienie, jak przygotować i złożyć deklarację akcyzową fotowoltaika 2024, jest niezbędne dla każdej firmy działającej w tej branży. Regularne składanie deklaracji jest istotnym elementem regulacji podatkowych w sektorze energetycznym, zapewniającym zgodność z obowiązującymi przepisami.

Zmiana dotycząca obowiązku składania deklaracji akcyzowej dla firm od fotowoltaiki do 1MW

W 2022 roku podmioty prowadzące działalność gospodarczą i posiadające instalację fotowoltaiczną o mocy do 1MW (1000kW) były zobowiązane do składania kwartalnych deklaracji akcyzowych w zakresie zużycia wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych, ale nie posiadały obowiązku dokonywania opłat akcyzowych. W 2023 roku nastąpiła zmiana w zakresie tego obowiązku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym Art. 24.1. na dzień 2024-01-24 przepis dotyczący składania deklaracji akcyzowych nie ma zastosowania do podmiotu (…) w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Poniżej fragment Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r o podatku akcyzowym Art. 24.1. na dzień 2024-01-24

Art. 24. 1. W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

   1) upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

   2) upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie 

– upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie albo gdy z faktury nie wynika należność za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie

– po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;

   3) nastąpiło zużycie energii elektrycznej – w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6.

2. (uchylony)

3. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania do podmiotu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a pkt 1, w zakresie zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej przez ten podmiot z generatorów o łącznej mocy  nieprzekraczającej 1 MW, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

4. W przypadku gdy moc generatorów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego przekroczy 1 MW, jednostka samorządu terytorialnego składa deklarację podatkową, w której wykazuje energię elektryczną w zakresie odnoszącym się do tej jednostki organizacyjnej.

 

Polska Energia prowadzi blog z aktualnościami i informacjami dotyczącymi takich tematów jak: instalacje fotowoltaiczne, dotacje, magazyny energii, czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Kliknij WIEDZA i dowiedz się więcej…

Sprawdź naszą ofertę

Świadczymy kompleksowe usługi dotyczące doradztwa, pozyskania dofinansowania oraz montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznej w Twoim domu oraz Firmie. Poniżej znajdziecie Państwo orientacyjne ceny instalacji fotowoltaicznej. W celu dokładniejszych informacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.